Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. INLEIDING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod dat beschikbaar wordt gesteld op www.retroticket.be, hierna te noemen de “website”.

Retroticket.be behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, waarbij de wijzigingen van kracht worden zodra ze op de website zijn gepubliceerd.

Retroticket.be behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de website geheel of gedeeltelijk te onderbreken of te wijzigen. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om uw tevredenheid te garanderen en u inzicht te geven in het ticketboekingsproces op de website.

 1. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Deze website mag alleen voor privédoeleinden worden gebruikt. De koper mag het materiaal op deze website alleen gebruiken om zich te informeren over evenementen en promoties of om tickets of andere producten voor privégebruik te boeken. Gebruik van deze website buiten deze grenzen is alleen mogelijk voor zover de koper uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen van Retroticket.be. Het diep linken naar deze website om welke reden dan ook is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Retroticket.be.

Deze website is niet gericht op minderjarigen. De aankoop van tickets of andere producten is uitsluitend voorbehouden aan personen ouder dan 18 jaar die in het bezit zijn van een geldige credit-/bankpas op hun naam.

De koper moet al zijn toegangsgegevens tot de website (zoals zijn wachtwoord, enz.) geheim houden en Retroticket.be onmiddellijk op de hoogte stellen als hij ontdekt of vermoedt dat zijn gebruikersaccount ongeoorloofd wordt gebruikt. In dat geval wordt de koper beschouwd als verantwoordelijk voor het ongeoorloofde gebruik van de website. Alle intentieverklaringen om producten of diensten te kopen die worden verzonden met uw aanmeldingsgegevens of wachtwoord, binden u als koper.

De koper mag geen gebruik maken van enige robot- of spider-software of op enige andere manier (automatisch of handmatig) proberen om deze website en de inhoud ervan te controleren of te kopiëren. Bovendien mag de koper op geen enkele manier de goede werking van deze website verstoren, in het bijzonder door het systeem van Retroticket.be opzettelijk te overbelasten. Retroticket.be zal redelijke civiele en strafrechtelijke maatregelen nemen tegen elk onwettig en/of ongeautoriseerd gebruik van deze website, in het bijzonder de ongeautoriseerde aankoop of verkoop van tickets of de ongeautoriseerde wijziging van de site of de ongeautoriseerde toepassing van robots, spinnen of andere software.

 1. VERBOD OP COMMERCIEEL GEBRUIK

Geen enkel deel van deze website mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij Retroticket.be vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. In het bijzonder is elke doorverkoop van tickets verboden. Tickets mogen niet privé worden verkocht tegen een hogere prijs dan de op het ticket vermelde prijs, plus de kosten die op het moment van aankoop van het ticket in rekening worden gebracht. Bovendien behoudt Retroticket.be zich het recht voor om toegang te weigeren aan klanten of de ticketbestelling van een klant niet te accepteren als Retroticket.be weet of vermoedt dat hij/zij samenwerkt met een andere tickethandelaar of -dealer op de zwarte markt, of dat hij/zij automatische programma’s gebruikt om tickets te bestellen of meer tickets per persoon bestelt dan Retroticket.be toestaat, zoals vermeld voor elk evenement.

De koper mag de doorverkoop van een ticket niet koppelen aan een aanbieding van gastvrijheid, reis- of accommodatiediensten en/of andere goederen, producten of diensten om een pakket samen te stellen, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Retroticket.be en de Organisator.

De tickets mogen niet worden gebruikt in het kader van reclame, promoties, wedstrijden of loterijen, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Retroticket.be en de Organisator. Zelfs als een dergelijke toestemming is verkregen, is het gebruik van de logo’s, merken en alle andere intellectuele eigendommen onderworpen aan de voorafgaande overeenkomst van Retroticket.be overeenkomstig artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Bovendien leidt elke schending van deze voorwaarden tot het verlies van het recht om het betreffende evenement bij te wonen, zonder compensatie, door de tickets ongeldig te maken.

 1. PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

Retroticket.be treedt op als partner voor evenementorganisatoren, promotors, producenten, bedrijven, artiesten en theater-/concertzalen. In deze algemene voorwaarden verwijst Retroticket.be met de term “Organisator” naar de partijen die het evenement organiseren of leveren en/of van wie Retroticket.be de tickets verkrijgt die aan de koper worden verkocht en/of gerelateerde producten of diensten.

Retroticket.be kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de zaalindeling of voor mogelijke wijzigingen in de datum, plaats of prijs of zelfs volledige annulering van het evenement.

Retroticket.be biedt de tickets aan onder de voorwaarden bepaald door de Organisator. Het aantal tickets varieert afhankelijk van het evenement. De tickets worden meestal aangeboden via verschillende kanalen, waaronder online, via telefoondiensten en op fysieke verkooppunten. Deze verschillende kanalen hebben toegang tot hetzelfde ticketsysteem en tickets voor populaire evenementen kunnen zeer snel uitverkocht zijn. Af en toe kunnen er voor het evenement extra tickets beschikbaar komen, zonder dat Retroticket.be enige controle heeft over die beschikbaarheid.

Voor sommige evenementen is het mogelijk dat de tickets worden aangeboden samen met promotioneel materiaal of andere voordelen of interessante diensten zoals de toewijzing van exclusieve zitplaatsen, accommodatie, vervoer, maaltijden, enz., tegen een vaste globale prijs.

De koper die de bestelling plaatst, is als enige verantwoordelijk voor de boeking en de betaling ervan, zelfs als de bestelling namens één of meer derde partijen wordt geplaatst.

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Door zijn bestelling te bevestigen, verklaart de koper kennis te hebben genomen van i) deze algemene voorwaarden, die een integraal onderdeel vormen van de overeenkomst tussen de partijen, ii) de speciale modaliteiten en voorwaarden die vermeld kunnen worden op de website van Retroticket.be en iii) de voorwaarden van de Organisator die te vinden zijn op hun respectieve websites en/of de voorwaarden van de (podium/concert)zalen die beschikbaar zijn op die plaatsen. De naleving van deze algemene voorwaarden en de eerder genoemde voorwaarden zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de instemming van Retroticket.be.

De koper geeft aan dat hij een overeenkomst wil sluiten door op de knop “Bestelling plaatsen” op de bestelpagina van het betreffende aanbod te klikken. De aankoop is definitief en bevestigd zodra Retroticket.be een transactienummer heeft toegewezen en dit naar de koper heeft verzonden.

Wij informeren u dat als er een onjuiste prijs wordt aangekondigd, ongeacht de reden (computerbug, menselijke fout, technische fout,…), de bestelling – zelfs als deze door ons is bevestigd – zal worden geannuleerd, waarvan wij u zo snel mogelijk op de hoogte zullen brengen. Daarna kunt u uw bestelling opnieuw bevestigen tegen de gecorrigeerde prijs indien u dat wenst.

Alle aankopen worden gedaan onder voorbehoud van verificatie van de betaalkaart en andere beveiligingscontroles, wat betekent dat de transactie kan worden geannuleerd als het verificatieproces van Retroticket.be mislukt.

Retroticket.be behoudt zich het recht voor om boekingen te annuleren die redelijkerwijs verdacht worden van frauduleuze handelingen.

 1. DETAILS VAN DE EVENEMENTEN

De details van de evenementen die op de website van Retroticket.be worden gepresenteerd, met name de locatie en de inhoud van de evenementen, worden door de Organisator van het evenement aan Retroticket.be verstrekt, zonder dat Retroticket.be deze details kan verifiëren. Retroticket.be wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor de juistheid van dergelijke gegevens, onverminderd de toepassing van artikel 11.

Bijgewerkte details over het evenement, met name op de dag van het evenement, zijn te vinden in officiële aankondigingen van de Promotor, de organisator of de artiest op internet of andere openbaar beschikbare bronnen en in de pers.

Het is aan de koper en elke ticketkoper om te controleren of een evenement is geannuleerd en om de datum en tijd, of locatie, van een gewijzigd evenement te controleren. Als een evenement wordt geannuleerd, verplaatst of opnieuw wordt ingepland, zal Retroticket.be er alles aan doen om u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodra zij toestemming heeft van de evenementpartner. Retroticket.be kan echter niet garanderen dat u voor de datum van het evenement wordt geïnformeerd.

Het is sterk aanbevolen dat de koper en elke ticketkoper vanaf een maand voor de datum van het evenement alle communicatie over het evenement controleert, om eventuele extra plannen (vlucht, accommodatie, enz.) tijdig aan te kunnen passen (lees ook artikel 11.2). Het is ook cruciaal om altijd accountgegevens (e-mailadres, mobiel telefoonnummer, enz.) bij te werken om correct en snel te worden geïnformeerd. De koper en elke ticketkoper is verantwoordelijk voor het strikt opvolgen van e-mails in eventuele “Junkberichten (SPAM)”-mappen.

De aangekondigde begin- en eindtijden van de evenementen zijn onderhevig aan verandering.

Het aantal tickets dat via Retroticket.be kan worden geboekt, kan worden beperkt tot een bepaald aantal voor elk evenement. Dit maximale aantal wordt vermeld op de bestelpagina en wordt bij elke transactie gecontroleerd. Dit beleid wordt toegepast om oneerlijke praktijken bij het boeken van tickets te voorkomen. Tickets kunnen worden beperkt tot een maximaal aantal per persoon, per credit-/bankpas of, voor sommige evenementen, per gezin. Retroticket.be behoudt zich het recht voor om geboekte tickets boven dit aantal zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.

De tickets kunnen worden aangeboden met bepaalde toegangs- of gebruikbeperkingen, zoals bijvoorbeeld beperkt zicht of lateraal zicht, hoogte van de zaal, zaal met een minimumleeftijd, niet-aangrenzende zitplaatsen, … Het is uw verantwoordelijkheid om bij het boeken ervoor te zorgen dat u alle relevante berichten op onze website heeft.

 1. BETALING EN PRIJSELEMENTEN

Naast de aankoopprijs van de tickets worden service-, verzend- en transactiekosten in rekening gebracht die afhankelijk van het evenement kunnen variëren. Deze kosten worden weergegeven bij de bestelling; er kunnen geen kosten in rekening worden gebracht dan die worden getoond.

Het totale bedrag dat voor de tickets wordt betaald, kan dus hoger zijn dan de prijs die op het ticket staat vermeld. De ticketprijzen, verzend- en transactiekosten en/of mobiliteitsbijdrage zijn inclusief btw.

Het totale bedrag van de bestelling, inclusief alle kosten, moet onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst worden betaald. Betaling kan worden gedaan met een credit-/bankpas en voor sommige evenementen ook per bankoverschrijving.

Optionele aanvullende producten en/of diensten zoals cadeauverpakking of verzekering kunnen afzonderlijk worden aangeboden en worden in rekening gebracht bovenop de getoonde kosten.

Hoewel Retroticket.be streeft naar correcte prijzen op de website, kunnen er fouten optreden. Als Retroticket.be een fout in de prijs van een door u besteld artikel identificeert, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en u de mogelijkheid geven om uw bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen (en uw rekening te crediteren of te debiteren zoals het geval kan zijn) of uw bestelling annuleren. Als Retroticket.beer niet in slaagt om contact op te nemen met de koper, aanvaardt de laatste dat de bestelling door Retroticket.be wordt geannuleerd. Als u ervoor kiest om uw bestelling te annuleren wanneer u al de onjuiste prijs heeft betaald, zullen wij u het volledige bedrag terugbetalen.

 1. VERZENDING EN LEVERING

De tickets worden geleverd volgens de door de koper gekozen methode na het sluiten van de overeenkomst en na betaling. In geval van niet-naleving van een overeengekomen leveringsdatum door Retroticket.be, kan de koper Retroticket.be of de Organisator een aanvullende redelijke termijn gunnen. Na het verstrijken van die termijn heeft de koper het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tenzij de tickets intussen zijn geleverd. De intrekking van de aankoop wordt niet gegarandeerd als de klant er correct van op de hoogte is gesteld dat de tickets klaar liggen voor afhaling op de locatie van het evenement.

In geval van verlies bij verzending per post, zijn de partijen overeengekomen dat Retroticket.be alle klachten zal doorsturen naar de Organisator, die zal beslissen over de te nemen maatregelen en die Retroticket.be zal vrijwaren voor zover hij bewijs heeft geleverd van de verloren zending.

Algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot e-tickets, mobiele tickets en digitale tickets:

Het e-ticket, afgedrukt op wit papier, is uw enige ticket voor het evenement. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder enige mogelijkheid van verwarring. Anders wordt de toegang tot het evenement geweigerd. Elk e-ticket kan slechts één keer worden gebruikt. Tickets die op verschillende manieren worden gekopieerd of gefotografeerd, worden ongeldig verklaard en de toegang tot het evenement wordt geweigerd.

Het is absoluut noodzakelijk om uw e-ticket zorgvuldig te bewaren zoals u dat met contant geld zou doen. Retroticket.be wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal van het e-ticket.

Het is aan de koper om te controleren of hij het juiste e-ticket voor het juiste evenement heeft afgedrukt. Retroticket.be wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van misbruik van het e-ticket, met name bij gebruik door een andere persoon dan de koper. Als het e-ticket meer dan één keer wordt gebruikt, wordt de eerste persoon die toegang krijgt tot het evenement toegelaten, terwijl andere houders van hetzelfde e-ticket de toegang wordt geweigerd, ook al zijn ze de werkelijke kopers.

Bij elk evenement worden speciale voorwaarden van kracht die zijn vastgesteld door de Organisator en die worden toegevoegd aan de voorwaarden van Retroticket.be. Als de koper deze voorwaarden niet naleeft, kan de toegang tot het evenement worden geweigerd, zelfs als hij in het bezit is van een geldig ticket.

Als de koper zijn e-ticket niet kan printen (bijv. een printerstoring), moet hij het ticket presenteren in de vorm van een PDF-bestand op zijn mobiele apparaat (smartphone, tablet, enz.) bij de ingang van het evenement. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparaat correct functioneert en dat u de gegevens die nodig zijn voor de controle zonder enige storing of vertraging kunt leveren. Als u deze garanties niet kunt geven, wordt de toegang tot het evenement geweigerd.

Retroticket.be is niet verantwoordelijk voor problemen die voortvloeien uit de configuratie van uw mobiele apparaat of een andere computerconfiguratie en kan u niet helpen bij het oplossen van problemen met betrekking tot uw elektronische apparaten.

Het niet respecteren van deze voorwaarden kan leiden tot de intrekking van het ticket en/of de intrekking van uw toegangsrechten tot het evenement.

 1. HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en meer in het bijzonder met artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht, heeft de koper geen herroepingsrecht met betrekking tot de aankoop van tickets, wat betekent dat de tickets die zijn gekocht niet kunnen worden geretourneerd, behalve in geval van annulering of wijziging van het evenement. De overeenkomst wordt in dit geval geacht definitief te zijn vanaf de bevestiging ervan en de betaling door de koper.

 1. WIJZIGINGEN OF ANNULERINGEN VAN EEN EVENEMENT

Het is mogelijk dat de Organisator of Promotor van een evenement een evenement annuleert, wijzigt of uitstelt. In dit geval worden de kopers onmiddellijk en rechtstreeks geïnformeerd door Retroticket.be, op voorwaarde dat Retroticket.be over de nodige informatie beschikt. De koper heeft dan de keuze om:

 • de vervanging van zijn tickets te accepteren voor een evenement met dezelfde waarde als het oorspronkelijke evenement, mits de voorraad het toelaat;
 • de terugbetaling van de ticketprijs aan te vragen.

In het geval van een annulering van het evenement, kan de koper recht hebben op de terugbetaling van het ticket (zonder verplichting voor Retroticket.be om de administratieve kosten en/of verzendkosten terug te betalen).

Als het evenement wordt uitgesteld, kan de koper beslissen om de nieuwe datum van het evenement te aanvaarden en de tickets te behouden of om een terugbetaling van de ticketprijs te vragen.

Als de koper van mening is dat het evenement wordt geannuleerd, uitgesteld of gewijzigd, moet hij/zij zich bij Retroticket.be informeren naar de te volgen procedure.

In geen geval kan de koper de administratieve kosten en/of verzendkosten terugvorderen.

Retroticket.be is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade (inclusief, maar niet beperkt tot, kosten van vervoer, accommodatie, etc.) die voortvloeit uit wijzigingen of annuleringen van het evenement.

 1. VERANTWOORDELIJKHEID VAN Retroticket.be

Retroticket.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet kunnen leveren van tickets die het gevolg zijn van overmacht, waaronder, maar niet beperkt tot, oorlog, terrorisme, onlusten, sociale onrust, stakingen van de openbare diensten, de onbeschikbaarheid van de koper van internetcommunicatiekanalen, technische defecten buiten Retroticket.be, enz.

Retroticket.be is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het feit dat het niet mogelijk is om het evenement bij te wonen, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot technische problemen met betrekking tot het vervoer, afwezigheid van parkeergelegenheid, vertragingen bij het openbaar vervoer, stakingen, sociale onrust, de slechte gezondheid van de koper, het overlijden van een naaste of enige andere gebeurtenis die buiten de controle van Retroticket.be valt.

Retroticket.be is niet verantwoordelijk voor indirecte schade, immateriële schade, economische schade of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving, klantenverlies, verlies van gegevens of verlies van winst.

 1. KLACHTEN

Eventuele klachten over tickets, de levering van tickets, de toegang tot evenementen of de kwaliteit van evenementen moeten zo snel mogelijk schriftelijk aan Retroticket.be worden gericht, via e-mail naar info@retroticket.be.

Indien de klacht betrekking heeft op het evenement zelf, dient de klant zich onmiddellijk tot de Organisator te wenden.

Het niet indienen van een klacht op het moment van het evenement leidt tot de onherroepelijke afwijzing van de klacht.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de koper en Retroticket.be worden beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden en/of overeenkomsten valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 1. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Retroticket.be behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling.

Elke bestelling na de wijziging van de algemene voorwaarden houdt een aanvaarding in van de nieuwe algemene voorwaarden.